A
B
 • Business Purchase Agreement (”BPA”) Liiketoiminnan kauppakirja
  • Kauppakirja, jota käytetään liiketoimintakaupassa
 • Bisnesenkelit
  • Yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat pääomaa pieniin, kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin. Sijoitukset usein pienempiä kuin varsinaisilla pääomasijoittajalla. Osallistuu usein läheisesti sijoituskohteensa neuvontaan ja auttaa yritystä menestymään. Kutsutaan myös enkelisijoittajiksi
 • Buy out eli ulososto.
  • Tarkoittaa yhden osapuolen ostamista pois yrityksen omistajista. Yleisin muoto on Management Buy Out. Katso myös LBO.
C
 • Closing kaupan toteuttaminen
  • Kaupan kohde ei siirry uusille omistajille kauppakirjan allekirjoitus hetkellä, vaan ennalta määrättynä closing hetkenä. Syynä on esimerkiksi viranomaisten lupamenettely, joka on kaupan toteutumisen ehtona.
 • Conditions precedent (“CP”)
  • kauppakirjan allekirjoituksen ja kauppojen toteuttamisen välillä suoritettavat toimet, jotka ovat kaupan toteutumisen ehtona.
D
 • Due diligence
  • Tarkoittaa sijoituskohteen eri osa-alueiden analysointia ja tarkistamista. Due diligence tehdään usein yrityskaupoissa ja ennen pääomasijoituksia. Voidaan verrata kiinteistökaupoissa suoritettavaan kuntotarkastukseen. Lue lisää Due Diligence-prosessista.
 • DCF discounted cash flow
  • kassavirtojen nettonykyarvo, yksi tapa hinnoitella yrityskauppoja
 • Drag along ehto
  • Osakassopimuksen ehto, jonka mukaan myös vähemmistöomistajien tulee myydä osakkeensa uudelle omistajalle, mikäli enemmistöomistaja myy omansa. Myynti tapahtuu samassa suhteessa ja samoilla ehdoilla kuin enemmistöomistajan osakkeiden myynti.
E
 • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
  • Tulos ennen korkoja ja veroja.
 • EBITDA (earnings before interests, depreciations and ammortizations) vastaa suurinpiirtein
  liikevoittoa
  • Tulos ennen korkoja sekä aineellisen ja aineettoman omaisuuden poistoja.
 • Enterprise value
  • yhtiön tai sen liiketoiminnan velaton arvo, arvo mikäli yhtiössä ei olisi lainkaan vierasta pääomaa
 • Equity value
  • yhtiön osakekannan arvo. Yhtiön velat ja vastuut pienentävät yhtiön liiketoiminnan arvoa
F
 • Fuusio
  • Katso: sulautuminen
G
 • Goodwill eli Liikearvo,
  • Arvo, joka perustuu esimerkiksi yhtiön maineeseen, brändin tunnettavuuteen ja asiakassuhteisiin. On osa yhtiön arvoa, joka lisätään omaisuuden ja velkojen nettosumaan yhtiön arvonmäärityksessä.
H
 • Hankintameno-olettama
  • Omaisuuden myynti- eli luovutusvoiton verotuksessa todellisen hankintahinnan kanssa vaihtoehtoinen vähennys. Jos hankintahinta on vain hyvin pieni osa myyntihintaa, hankintameno-olettaman käyttö yleensä kannattaa. Vähintään 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettamaksi saa käyttää 40 prosenttia kauppahinnasta.

                      –5 vuodelta hankintameno-olettama

                      -henkilöomistaja

I
 • IPO (Initial Public Offering).
  • Pörssiin listautuvan yrityksen ensimmäinen osakeanti eli ns. listautumisanti.
 • Irtautuminen (exit)
  • Pääomasijoitusprosessin viimeinen osa, jossa pääomasijoittaja myy osuutensa yrityksestä. Yleisimmät irtautumistavat ovat: listautuminen pörssiin, kohdeyrityksen myynti kolmannelle osapuolelle tai pääomasijoittajan ulososto.
J
 • Jakautuminen
  • Yksi yhtiö jakautuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi yhtiöksi. Yleensä esimerkiksi yhdelle yhtiön liiketoimintakokonaisuuksista voidaan perustaa uusi yhtiö.
K
 • Kassavirta (cash flow)
  • Kassavirta muodostuu todellisista kassaan tulevista ja kassasta lähtevistä rahasuorituksista. Nettokassavirta on saatujen ja maksettujen kassavirtojen erotus. Yrityksen arvo lasketaan usein tulevien kassavirtojen nykyarvon avulla
 • Kovenantti, Lisäehto,
  • Yritysjärjestelyissä kovenantti on oikeudellisesti sitova lupaus tehdä jotain tai olla tekemättä jotain, joka voi vaikuttaa myytävään yhtiöön tai itse yrityskauppaan. Tarkoituksena suojata ostajaa ennen ja jälkeen kaupan. Esimerkiksi lupaus jatkaa yhtiön liiketoiminnan pyörittämistä hyvän yhtiötavan mukaisesti kaupan closing hetkeen saakka.
  • Rahoituksessa liittyy esimerkiksi joukkolainaan. Joukkolainaan liittyvä kovenantti voi esimerkiksi määrätä yrityksen korkeimman velkaisuusasteen ilman että laina erääntyy maksettavaksi. Kovenantin avulla velkoja pyrkii turvaamaan saataviaan.
L
 • LBO (leveraged buy out)
  • Yrityskauppa, joka rahoitetaan lainapääomalla, jonka vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta. Lainan maksu perustuu yhtiön odotettavissa oleviin tuottoihin.
 • Liikevaihto (turnover)
  • Yrityksen tilikauden myynti.
 • Liiketulos
  • Yritysten voitto tai tappio, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot.
 • Letter on intent LOI
  • Aiesopimus tai esisopimus toteutettavasta yrityskaupasta. Sopimuksessa sovitaan siitä, mistä kauppakirjassa sovitaan.

          KTS. oma artikkeli aiesopimuksesta

 • Liiketoimintasiirto
  • Liiketoimintakokonaisuuden luovutus vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan
 • Liiketoimintakauppa
  • Myydään yhtiön liiketoiminta uudelle omistajayhtiölle. Liiketoiminta on yksi yhtiön omaisuuseristä, siinä missä esimerkiksi kiinteistökin ja se voidaan myydä uudelle omistajalle.
M
 • Mergers & Acquisitions (”M&A”)
  • Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat eri muodoissaan
 • Memorandum of Understanding
  (”MOU”)
  • Aiesopimus tai esisopimus. Muistio saavutetusta yhteisymmärryksestä toteutettavasta yrityskaupasta.
 • MBO, management buyout
  • Yrityshankinta, jossa yrityksen johto ostaa koko yrityksen tai enemmistöosan siitä.
N
O
 • Osakkeiden myynti ja osakassopimuksen ehdot
  • Osakassopimus voi määritellä tarkan prosessin osakkeiden myyntiin.
 • Osakekauppa
  • Yrityskauppa, joka toteutetaan myymällä yhtiön omistukseen oikeuttavat osakkeet tai osakkeita.
 • Osakevaihto
  • Toisen yhtiön osakkeiden hankinta antamalla vastikkeena hankkivan yhtiön uusia osakkeita (EVL 52 f §). Osakekannan kauppa, jossa vastike rahan sijasta osakkeita
 • Osake Osuus yhtiön osakepääomasta.
  • Osakepääoma jakautuu yhtä suuriin osakkeisiin. Osake tuottaa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.
 • Omavaraisuusaste
  • Rahoitusrakenteen tunnusluku, joka kertoo oman pääoman osuuden yrityksen liiketoimintaan sitoutuneesta koko pääomasta.
P
 • Pääomasijoittaminen
  • Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisesti. pääomasijoittamisesta lisätietoa löytyy Suomen pääomasijoittajat ry:n sivuilta.
 • Pääomasijoittaja (venture capitalist) Määritelmä on nyt venture capital
  • Sijoittaja tai rahasto, joka pyrkii hakemaan tuottoa nuorista vielä listaamattomista kasvuyrityksistä. Tuotto saadaan joko viemällä yritys pörssiin tai myymällä se eteenpäin. Suosituimpia sijoituskohteita ovat nopeasti kasvavat teknologiayritykset. Pääomasijoittamista kutsutaan myös riskisijoittamiseksi.
 • Pääomalaina
  • Joukkovelkalaina tai vaihtovelkakirjalaina, jonka takaisinmaksu ja koronmaksu riippuvat esimerkiksi yhtiön tuloksesta. Lainapääoma merkitään taseeseen omaksi pääomaksi.
Q
 • Quick Ratio –
  • yrityksen maksuvalmius. Tapa laskea yrityksen valmius maksaa sen tämän hetkiset velat heti käteisvaroilla tai muilla nopeasti käteiseksi muutettavilla varoilla.
R
 • Representations & Warranties – Myyjän vakuutukset
  • vakuutukset annettujen tietojen pätevyydestä, paikkaansapitävyydestä ja kattavuudesta
S
 • Sulautuminen/Fuusio
  • Kaksi tai useampi yhtiö sulautuu yhdeksi uudeksi yhtiöksi. On myös mahdollista, että yhdestä yhtiöstä jakautuu yksi liiketoimintakokonaisuus, joka sulautuu jo olemassa olevaan toiseen yhtiöön.
 • SPA Share Purchase Agreement (”SPA”) Osakkeiden kauppakirja (share sale agreement)
  • Osakekaupan kauppakirja
 • Singning kauppakirjan / sopimuksen allekirjoitus
T
 • Tag along ehto
  • Ehto osakassopimuksessa, jonka mukaan yrityksen kaikki osakkaat voivat vaatia osakkaidensa ostamista siinä tilanteessa, että enemmistö osakas myy omansa kolmannelle ulkopuoliselle osapuolelle. Muut osakkaat voivat vaatia ostoa samoilla ehdoilla ja samassa suhteessa kuin myyvä osakas.
U
V
 • Venture capital: Yleisnimitys pääomasijoittajan listaamattomaan yritykseen sijoittamalle pääomalle. Usein käytetään yleisnimitystä riskipääoma.
 • Varainsiirtovero
  • Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen yhteydessä valtiolle maksettava vero, entinen leimavero. Pörssiosakkeiden kaupasta varainsiirtoveroa ei makseta
W
X
Y
 • Yrityskauppa
  • Liiketoiminta- tai osakekauppa uudelle omistajalle
 • Yritysvälittäjä
  • Yritysjärjestelyissä auttava neuvonantaja, jonka tehtävänä on saattaa myyjä ja ostaja yhteen. Ei yleensä tarvittavaa talouden ja juridiikan koulutusta.
Z