Yrityksen arvonmääritys

Yrityskauppaprosessi

Sisällysluettelo

Yrityskaupan vaiheet- miten yrityskauppa etenee?

 

Vaikka jokainen yrityskauppa on aina oma ainutlaatuinen prosessinsa, jossa ostajan ja myyjän toiveet ja tavoitteet vaikuttavat siihen, miten kauppa etenee, niistä voi kuitenkin löytää yhtäläisyyksiä. Yrityskauppaprosessi voidaan luontevasti jakaa seitsemään eri vaiheeseen. Jos ostaja on jo tiedossa, yrityskauppa voidaan toteuttaa neljässä vaiheessa.

 

  1. Projektin aloitus

Yrityskauppaprosessi alkaa luonnollisesti omistajan tai omistajien päätöksestä myydä yritys. Kun päätös on tehty, on hyvä ottaa yhteyttä neuvonantajaan jo tässä vaiheessa. Neuvonantajan kanssa käydään läpi yrittäjän toiveet yrityskaupan suhteen, tutustutaan yrityksen tekemiin aikaisempiin toimenpiteisiin ja päätetään, onko kaupan kohteena liiketoiminta vai yhtiö. Yrityksen omistajan tulee miettiä, aiotaanko koko yritys myydä vai vain jokin liiketoimintakokonaisuus.

Tässä vaiheessa kartoitetaan myös yhteiset menettelytavat yrityskaupan suhteen, luodaan strategia transaktiolle ja sovitaan käytännöistä projektin toteuttamiseksi.

 

  1. Analyysi ja myyntiaineiston valmistelu

Toisessa vaiheessa me yrityksen neuvonantajana tutustumme tarkemmin liiketoimintaan sekä yritykseen ja sen rakenteeseen. Teemme kattavan kartoituksen myytävästä kohteesta ja analysoimme sen. Tässä vaiheessa asiakas toimittaa meille yritykseen ja sen liiketoimintaan liittyviä dokumentteja ja muuta materiaalia, jotta pystymme ymmärtämään asiakkaan toiveet ja tavoitteet yrityksen kontekstissa sekä kokoamaan tarvittavat aineistot.

Kartoituksen ja analyysin perusteella laadimme myyntiaineiston mahdollisia ostajia varten. Myyntiaineiston tarkoituksena on antaa ostajaehdokkaille kattava kuva myyntikohteesta kompaktissa ja selkeässä muodossa. Myyntiaineistosta on käytävä ilmi tarpeeksi tietoa, jotta ostajaehdokkaat voivat tehdä ostotarjouksen sen perusteella.

 

  1. Ostajaehdokkaiden kartoitus ja lähestyminen

Kolmannessa vaiheessa teemme kartoituksen mahdollisista ostajaehdokkaista. Kun mahdolliset ostajat on listattu, käymme ne vielä uudelleen läpi asiakkaan kanssa löytääksemme ideaaliset ostajaehdokkaat. Seuraavaksi alkaa aktiviinen vaihe ostajaehdokkaan löytämiseksi. Lähestymme ostajaehdokkaita yleensä soittamalla yrityksen toimitusjohtajalle, hallituksen puheenjohtajalle tai jos kyseessä on kansainvälinen konserni, Suomen maajohtajalle. Kerromme mahdollisesta ostomahdollisuudesta paljastamatta kuitenkaan liikaa. Kerromme esimerkiksi, että toimimme neuvonantajana toimeksiannossa, jossa on myynnissä saman toimialan yritys.

Jos ostajaehdokkaan edustaja on kiinnostunut ostomahdollisuudesta, lähetämme seuraavaksi ostajaehdokkaalle salassapitosopimuksen eli NDA:n (non-disclosure agreement). Kun ostajaehdokas on allekirjoittanut salassapitosopimuksen ja palauttanut sen meille, toimitamme myyntiaineiston ostajaehdokkaalle.

 

  1. Tarjousten analysointi

Seuraavaksi analysoidaan saapuneet tarjoukset. Mikäli ostajaehdokas on ollut myyjän tiedossa jo ennen neuvonantajan mukaan tuloa, yrityskauppaprosessi alkaa tästä vaiheesta. Tarjousten analysoinnissa on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota taloudellisten lähtökohtien analysoinnin lisäksi myös tarjouksen juridisiin ehtoihin. Vaikka tarjous vaikuttaisikin taloudellisesti paremmalta vaihtoehdolta, sen juridiset ehdot voivat tehdä siitä epäedullisemman vaihtoehdon myyjälle.

Kun analyysit on saatu valmiiksi ja niitä on vertailtu, valitaan se taho, jonka kanssa halutaan edetä yrityskaupassa. Tässä vaiheessa myös ilmoitetaan muille tarjouksentekijöille, että prosessi päättyy heidän osaltaan tähän. On mahdollista, että ostajaehdokkaat haluavat tässä vaiheessa päivittää tarjouksiaan, ja jos uusia tarjouksia saapuu, myös ne analysoidaan ja niitä verrataan jo valittuun tarjoukseen.

Valitun ostajan kanssa edetään prosessissa laatimalla aiesopimus. Tässä vaiheessa siis sovitaan siitä, mistä kauppakirjassa sovitaan. Aiesopimus tunnetaan myös englanninkielisillä nimillä Letter of Intent ja Memorandum of Understanding.

 

  1. Avustaminen Due Diligence -prosessissa

Due Diligence -tarkastuksen tarkoituksena on antaa ostajalle mahdollisuus tarkastaa myyntikohde kattavasti ja näin ollen välttää riitoja ja vahingonkorvausvelvoitteita jälkikäteen. Tarkastuksen kohteena ovat myytävän yrityksen taloudelliset, toiminnalliset ja juridiset aspektit.

Tulosjärjestelyt Partners antaa maksutta yrittäjän käyttöön virtuaalisen datahuoneen, jonne yrittäjä voi tallentaa kaikki tarkastuksen kohteena olevat dokumentit. Neuvonantajana meidän tehtävämme on tässä vaiheessa pyrkiä tunnistamaan kaikki riskitekijät, jotta ne voidaan ottaa huomioon kaupan rakenteessa sekä itse kauppakirjassa.

 

  1. Kauppakirja

Kun yritystarkastukset on saatu valmiiksi, siirrytään yrityskauppaprosessissa kauppakirjaneuvotteluihin. Tyypillisesti ostaja toimittaa kauppakirjan ensimmäisen luonnoksen. Tulosjärjestelyt Partners analysoi luonnoksen, kertoo myyjälle mahdollisista riskitekijöistä ja ehdottaa muutoksia. Meidän tehtävämme tässä vaiheessa on valvoa myyjän etua.

 

  1. Toiminnan siirto

Yrityskauppaprosessin viimeisessä vaiheessa yrityksen toiminta siirretään uudelle omistajalle. Tässä vaiheessa yritys vaihtaa omistajaa, ostaja maksaa myyjälle kauppahinnan, kaikki tarpeelliset dokumentit allekirjoitetaan ja maksetaan mahdollinen varainsiirtovero.

Me avustamme myyjää toiminnan siirrossa, mahdollisessa ostajan perehdytyksessä sekä viestinnässä yrityksen tarpeiden mukaan.

Yrityskaupan osapuolten on hyvä tiedostaa, että yrityskauppa ei aina mene läpi ja syystä tai toisesta prosessi voidaan joutua aloittamaan alusta uuden ostajaehdokkaan kanssa. Hyvin toteutettu projektin suunnittelu ja alustavat toimet kuitenkin helpottavat prosessin loppuun viemistä ja yrityskaupan toteutumista onnistuneesti.

 

Mikko Leino
Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.