Aiesopimus yrityskaupassa

Sisällysluettelo

Aiesopimus yrityskaupassa – Letter of Intent tai Memorandum of Understanding

Aiesopimus on yksi yrityskauppojen merkittävimmistä vaiheista. Aiesopimuksessa sovitaan siitä, mistä kauppakirjassa sovitaan, sekä osapuolten välisestä suhteesta ja menettelytavoista ennen kauppakirjan allekirjoitusta. Aiesopimus kokoaa yhteen dokumenttiin osapuolten saavuttaman yhteisymmärryksen tulevasta yritysjärjestelystä. Aiesopimuksen osapuolet voivat itse määrittää sopimuksen sisällön. Englanniksi kyseessä on Letter of Intent tai Memorandum of Understanding.

Aiesopimus ei yleensä sido osapuolia allekirjoittamaan lopullista pääsopimusta, mutta saattaa kuitenkin velvoittaa osapuolia tiettyjen asioiden osalta. Tavanomaisesti esimerkiksi aiesopimukseen perustuva salassapitovelvollisuus jatkuu, vaikka osapuolet eivät kauppakirjaa allekirjoittaisikaan. Aiesopimusta ei tule sekoittaa esisopimukseen, joka velvoittaa osapuolia allekirjoittamaan pääsopimuksen tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Aiesopimusta ei tarvitse kirjoittaa määrämuotoon, mutta tyypillisesti siinä on seuraavat ehdot:

 1.   Aiesopimuksen osapuolet

Yrityskaupan osapuolet määritellään yhtä tarkasti kuin ne määriteltäisiin kauppakirjassa. Huomiota tulee kiinnittää tilanteisiin, joissa kaikki siirtyvä omaisuus ei ole yhden tahon omistuksessa.Tällöin kaikki kauppaan osallistuvat osapuolet tulee kirjata aiesopimukseen.

 1.   Aiesopimuksen tarkoitus

Tässä ehdossa kerrotaan osapuolten yhteistyön taustoista. Kaupan kohde kuvaillaan pintapuolisesti ja aiesopimukseen kirjataan sen tarkoitus eli esimerkiksi vahvistus osapuolten aikeista sopia niistä ehdoista, joilla liiketoiminta tai yhtiö vaihtaa omistajaa. Ehdossa viitataan yleensä ostajan jättämään indikatiiviseen tarjoukseen.

 1.   Yleiset määräykset/edellytykset kaupan toteutumiseen

Tähän ehtoon kirjataan ne tavat ja käytännöt, joita yrityskauppaprosessin aikana molemmilta osapuolilta edellytetään, kuten hyvien kaupankäyntitapojen mukaista käytöstä ja lojaliteettia. Ehdossa tuodaan tyypillisesti myös esille se, että myyjä sitoutuu jatkamaan liiketoimintaa normaalin liiketoimintatavan mukaisesti prosessin ajan kaupan sulkemiseen saakka ja vakuuttaa, etteivät mitkään yrityskauppaprosessin kanssa ristiriidassa olevat rajoitteet sido myyjää.

 1.   Aiesopimus ja neuvottelurauha

Aiesopimuksessa sovitaan tyypillisesti neuvottelurauhasta tai yksinoikeudesta. –Tämä ehto velvoittaa osapuolia oikeudellisesti aiesopimuksen allekirjoittamisen myötä. Neuvottelurauhan tarkoituksena on ennen kaikkea turvata ostajan asema, sillä ostaja investoi tyypillisesti paljon resursseja yrityskauppaprosessiin jo ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Yleensä neuvottelurauha päättyy joko kauppakirjan allekirjoittamiseen tai – sellaisissa tapauksissa, joissa neuvotteluissa ei olla edetty kauppakirjan allekirjoittamiseen – aiesopimukseen kirjattuna päivämääränä.

 1.   Yrityskaupan kauppahinta aiesopimuksessa

Tässä ehdossa sovitaan kaikki kauppahintaan tai kauppahintamekanismiin liittyvät olennaiset asiat. Osapuolten tulee määritellä alustava kauppahinta, jonka myyjä on hyväksynyt ostajan antaman tarjouksen perusteella, sekä kaikki ne tekijät, jotka voivat vaikuttaa kaupan sulkeutuessa maksettavaan summaan. Jos esimerkiksi myytävällä yrityksellä on velkoja, ne voivat alentaa kauppahintaa, ja vastaavasti kassavarat voivat nostaa kauppahintaa. Jotta maksettava kauppahinta olisi osapuolille selkeä, aiesopimukseen tulee kirjata, miten lopullinen kauppahinta määräytyy.

Aiesopimuksessa tulee myös ottaa huomioon kauppahinnan maksamiseen liittyvät käytännön asiat, kuten se, miten kauppahinta maksetaan, milloin se maksetaan ja mihin se maksetaan. Osapuolten on myös hyvä määritellä, mitä olennaiset olosuhdemuutokset ovat ja miten ne vaikuttavat kauppahintaan.

 1.   Due diligence -prosessi

Aiesopimuksessa sovitaan due diligence -prosessista ja siihen liittyvistä osapuolten velvollisuuksista. Aiesopimuksessa on myös hyvä tuoda esille, miten osapuolten tulee toimia,  mikäli due diligence -tarkastuksessa kaupan kohteesta ilmenee jotain ennakkotiedoista poikkeavaa.

Tässä ehdossa on myös hyvä sopia prosessin aikataulusta ja due diligence -tarkastuksen takarajasta sekä siitä, miten menetellään, mikäli aikataulu venyy tai toinen osapuoli ei pidä siitä kiinni.

 1. Yrityskaupan kauppakirjaan tulevat ehdot

Tähän ehtoon osapuolet listaavat kaikki ne ehdot, joiden he edellyttävät tulevan kauppakirjaan. Tällaisia ehtoja ovat esimerkiksi myyjän vakuutukset ja kilpailukielto. Mikäli osapuolet ovat neuvotelleet muista ehdoista, jotka tulee sisällyttää kauppakirjaan, ne tulee kirjata tähän ehtoon.

 1. Salassapito yrityskaupassa

Mikäli osapuolilla ei ole voimassa olevaa järjestelyä koskevaa salassapitosopimusta, salassapidosta tulee sopia aiesopimuksessa. Mikäli voimassa oleva salassapitosopimus on olemassa, aiesopimuksessa on hyvä tehdä viittaus salassapitosopimukseen.

 1. Aiesopimuksen voimassaolo

Tässä ehdossa sovitaan lyhyesti aiesopimuksen voimassaolosta. Tyypillisesti aiesopimus on voimassa siihen saakka, kunnes kauppakirja allekirjoitetaan, mutta osapuolet voivat myös asettaa takarajan voimassaololle, jolloin sopimus raukeaa, ellei sitä ole erikseen yhteisellä sopimuksella pidennetty.

 1. Erimielisyyksien ratkaisu

Aiesopimukseen tulee kirjata tarkasti erimielisyyksien ratkaisussa käytettävä prosessi. Ehdossa tulee myös mainita, mitä lakia sopimukseen sovelletaan. Yleensä sovellettava laki on Suomen laki. Usein yrityskaupoissa käytetään riitojen ratkaisuun välimiesmenettelyä yleisen tuomioistuimen sijaan.

 1. Aiesopimuksen oikeudellinen sitovuus

Aiesopimus ei velvoita osapuolia oikeudellisesti allekirjoittamaan kauppakirjaa, mutta se on kuitenkin omana sopimuksenaan oikeudellisesti sitova. Yleensä tässä ehdossa mainitaan ne aiesopimuksen ehdot, jotka velvoittavat osapuolia oikeudellisesti. Tällaisia ehtoja ovat esimerkiksi kauppakirjaan kirjattavat ehdot, salassapito, neuvottelurauha ja erimielisyyksien ratkaisu.

Mikko Leino
Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.